Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie Gminy Bielawa skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia wychowawczego (500+),

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

że od dnia 01.08.2017 roku

należy ponownie złożyć stosowne wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wraz z kompletem dokumentów.

Prawo do świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów za rok 2016, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny). W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń, strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy, bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochody, pity za rok 2016, bądź zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2017 (w skrajnych przypadkach również w roku 2016). Dodatkowo w celu uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2016 (dokument wymagany również do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko), bądź informacja z właściwego Sądu Okręgowego o podjęciu działań wobec dłużnika w przypadku, gdy przebywa on za granicą kraju.

Nowością od 01.08.2017r przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy (tj. przy składaniu nowych wniosków na kolejny okres) ma być obowiązek posiadania zasądzonych alimentów (konieczność posiadana wyroku lub protokołu pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd ws. alimentów). Wyjątki stanowić będą osoby, które będą posiadały wyrok oddalający powództwo o alimenty, bądź zobowiązujący jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Ułatwieniem w całej sytuacji będzie możliwość złożenia wniosku bez dokumentu potwierdzającego zasądzenie alimentów na rzecz dziecka bądź obciążenie jednego z rodziców całkowitymi kosztami utrzymania dziecka. W tej sytuacji Organ prowadzący postępowanie (tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie) wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innego dokumentu w wyznaczonym terminie świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2016.

Istotną również zmianą przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy ma być niestosowanie przepisów utraty i uzyskania dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli ktoś z członków rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji oraz stosowne wnioski uzyskać będzie można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 1 (świadczenia rodzinne i wychowawcze) oraz pok. nr 12 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) lub na stronie internetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce po 1 sierpnia 2017 r.

OPS Bielawa