Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01 lipca 2018 roku można złożyć wniosek w formie elektronicznej w sprawie rządowego programu „Dobry start” tzw. „300+” a od 01 sierpnia 2018 roku w formie papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 20 w pok. nr 1. Wnioski o wspomniane świadczenie składać będzie można najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

Świadczenie dobry start jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, które przysługiwać będzie m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby uzyskać owe świadczenie wystarczy poprawnie wypełnić i przesłać lub złożyć osobiście stosowny wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach tut. Ośrodek może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia finansowego w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia wychowawczego (500+),

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

winny ponownie złożyć stosowne wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy w terminie od 01.07.2018 roku w formie elektronicznej, a od 01.08.2018 roku w formie papierowej.

Prawo do świadczeń ustalane będzie na podstawie dochodów za rok 2017 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny). W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochody, pity za rok 2017 bądź zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku podjęcia zatrudnienia w roku 2018 (w skrajnych przypadkach również w roku 2017). Dodatkowo w celu uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach w roku 2017 (dokument wymagany również do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) bądź informacja z właściwego Sądu Okręgowego o podjęciu działań wobec dłużnika w przypadku gdy przebywa on poza granicami kraju.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2017.

 

Więcej informacji oraz wnioski uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 1 (świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz świadczenie dobry start) oraz pok. nr 12 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) bądź na stronie internetowej www.opsbielawa.pl w odpowiedniej zakładce.