Kontakt


Świadczenie wychowawcze 500+
Informacje: Pokój nr 1 (parter)
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 7:30 - 15:30
we wtorki w godzinach 7:30 - 16.30
oraz w piątek w godzinach 7:30 - 14:30
Telefon: 748 333 335 wew 101, 102

Kompendium wiedzy

  • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat
  • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
  • 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
  • Jednorazowe świadczenie dobry start (300+)

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania

Więcej >>