ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).


Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza rozeznanie w zakresie występujących potrzeb na tego rodzaju wsparcie w Gminie Bielawa. Na tej podstawie będziemy aplikować o środki
w ramach Programu na rok 2024. Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z kwalifikacją do Programu.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub telefoniczny 74 8334 793 wew. 120 i 122.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z opasek bezpieczeństwa w ramach realizowanego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (pok. nr 8 i pok. nr 9).

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 74 833 47 93 wew. 120 oraz 122.

Zadania w ramach Programu będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 1 lipca istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy a także świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024.


Wnioski elektroniczne o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024.

Wnioski można będzie składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 1 (parter) w:
- poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.30
- wtorek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.30
- piątek w godz. od 07.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30.

Wnioski winny być właściwie wypełnione i zawierać wszystkie niezbędne dokumenty w celu ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia (sposób wypełniania wniosków oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu). Kryterium dochodowe jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych to kwota:

- 674,00 zł netto na osobę w rodzinie;
-
764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (kryterium również do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO).

Natomiast od 01 października 2023 roku kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostaje podniesione i wynosić będzie 1209,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe ustalane jest na podstawie dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z roku 2022 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego od roku 2022 do chwili złożenia wniosku.Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

– wartość finansowania: 166 668,00 zł,
– całkowita wartość zadania: 166 668,00 zł.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Wsparcie przewidziano dla 8 osób, w tym:

5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
1 dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.05.2023 r. do 25.05.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Dokumenty należy osobiście bądź pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122

Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania ze strony BIP więcej >

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przystąpił do realizacji Programu"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego:

– wartość finansowania: 89 760,00 zł

– całkowita wartość zadania: 89 760,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad:

    dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.


 

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu łącznie 11 osób,
w  tym:

- 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

- 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


 

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Spolecznej w Bielawie od dnia 24 kwietnia 2023 roku
do 28 kwietnia 2023 r.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

    karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,

    kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,

    w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

    karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),

    podpisanego oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,

    podpisanej klauzuli informacyjnej RODO.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122.

 

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych udziałem w Programie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informację oraz druki do pobrania ze strony BIP https://ops.bielawa.finn.pl/bipkod/19109116

Szanowni Klienci

 

Uprzejmie informujemy, że od 02.01.2022r. nastąpiła zmiana godzin przyjmowania interesantów.


Pracownicy socjalni będą przyjmowali:

 

poniedziałek

środa                   od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.30

czwartek

 

wtorek                od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.30

 

piątek                 od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz dodatki mieszkaniowe

przyjmują interesantów w godzinach:

 

 

poniedziałek

środa                od 7.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.30

czwartek

 

wtorek             od 7.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.30

 

piątek              od 7.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30