Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przystąpił do realizacji programu pod nazwą "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Bielawa otrzymała:

wartość dofinansowania: 97 920,00 zł

całkowita wartość: 97 920,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi za nią żadnych opłat.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu łącznie 10 osób,
w  tym:

- 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji zaplanowano realizację Programu w okresie od 21 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. tj. maksymalnie 240 h dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,

- 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zaplanowano realizację Programu w okresie od 21 kwietnia 2022 r. do
15 grudnia 2022 r. tj. maksymalnie 240 h dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący na co dzień opiekę nad dziećmi / osobami dorosłymi niepełnosprawnymi:

 1. z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością
  i komunikacją,

 2. wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),

 3. pierwszeństwo bezwzględne przysługiwać będzie osobom posiadającym orzeczenie
  z symbolem 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe).

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 1. czynnościach samoobsługowych,

 2. czynnościach pielęgnacyjnych,

 3. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

 4. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 5. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone
w godzinach 6.00 – 22.00.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu
  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

 2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia
  o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),

 3. złożenie karty zgłoszenia do Programu,

 4. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),

 5. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,

 6.  złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej w ramach Programu
  „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022”.

 7. złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu
  „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022”.