Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje i przypomina, iż od 01.07.2022 roku w formie elektronicznej a od 01.08.2022 roku w postaci tradycyjnej (tj. papierowej) można składać na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy wnioski o ustalenie prawa do :

1. Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 674,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 764,00 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego;

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie;

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  obowiązuje kryterium dochodowe które wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Dla pkt 1 i 3 obowiązuje również mechanizm „złotówka za złotówkę” (czyli kryterium dochodowe może zostać przekroczone i wówczas kwota świadczeń do wypłaty zostaje pomniejszona o kwotę przekroczonego kryterium dochodowego. Dla zasiłku rodzinnego i dodatków minimalna kwotą do wypłaty to 20,00 zł natomiast przy świadczeniach z funduszu ali8mentacyjnego minimalna kwota wypłaty wnosi 100,00 zł).
Warunki nabywania prawa do świadczeń oraz wymagane dokumenty nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Rokiem bazowym przy ustalaniu prawa do powyższych świadczeń jest rok 2021 przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian i sytuacji bieżącej.