Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
Program adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności obejmują pomoc w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
3. załatwianiu spraw urzędowych,
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lub z  placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asys