Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przystąpił do realizacji Programu"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego:

– wartość finansowania: 89 760,00 zł

– całkowita wartość zadania: 89 760,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad:

    dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.


 

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu łącznie 11 osób,
w  tym:

- 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

- 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


 

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Spolecznej w Bielawie od dnia 24 kwietnia 2023 roku
do 28 kwietnia 2023 r.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

    karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,

    kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,

    w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

    karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),

    podpisanego oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,

    podpisanej klauzuli informacyjnej RODO.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122.

 

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych udziałem w Programie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informację oraz druki do pobrania ze strony BIP https://ops.bielawa.finn.pl/bipkod/19109116