Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

– wartość finansowania: 166 668,00 zł,
– całkowita wartość zadania: 166 668,00 zł.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Wsparcie przewidziano dla 8 osób, w tym:

5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
1 dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.05.2023 r. do 25.05.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Dokumenty należy osobiście bądź pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122

Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania ze strony BIP więcej >