Od dnia 01.01.2023 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą świadczone przez firmę Optima Care Sp. z o.o. Nr kontaktowy 510 012 102

Kolejna Transmisja "Senior Online" już  05 grudnia dostępna będzie pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=H3spZ4s5aNw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 01.12.2022 roku przyjmuje wnioski na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wnioski można składać do dnia 01.02.2023 roku:
1. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20, pok. nr 7 /parter/ w godzinach:
    • od 08:00 do godz. 15:00 w poniedziałek, środę i czwartek
    • od 08:00 do godz. 16:00 we wtorek
    • od 08:00 do godz. 14:00 w piątek
2. przesłać pocztą tradycyjną, lub
3. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Wzór wniosku: pobierz
Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny


Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.
Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny. Każda zakwalifikowana osoba w ramach programu będzie mogła otrzymać pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu.
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Gmina Bielawa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 planuje ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta.

Program realizowany będzie w 2023 roku.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
Program adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności obejmują pomoc w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
3. załatwianiu spraw urzędowych,
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lub z  placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa: Zespół ds. Usług Opiekuńczych (parter pok. 8 i pok. 9) lub pod nr telefonu 74 8334 793 wew. 120 i 122.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asys

W dniu 07.11.2022 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejne spotkanie, szkolenie z policjantem w ramach Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych „Senior Online”.

Transmisja Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie dostępna będzie pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=Lrn0d3matq4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, iż realizuje wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) [zwany dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych] o którym mowa w ustawie z dnia 20 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły stosowane do ogrzewania paliwo.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11.08.2022 roku.

Jednocześnie prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który mają być przekazywane środki oraz wpisywanie numeru telefonu kontaktowego.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 pok. nr 7 (parter):
- w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 07:30 do 15.00
- we wtorek w godzinach od 07:30 do 16.00
- w piątek w godzinach od 07:30 do 14.00.

Wzór wniosku: pobierz