Kontakt

Jak zostać wolontariuszem?

1. Należy skontaktować się z koordynatorem ds. wolontariatu:
Koordynator: Katarzyna Woźnicka,
Telefon: 748 333 335 wew 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Osobiście w każdy czwartek w siedzibie Ośrodka w godz. od 15:00 do 17:00 (pok. nr 3)

Dlaczego warto być wolontariuszem?

 • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego,
 • Zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje CV,
 • Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność przekazywania wiedzy, zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, zdolności przywódcze, altruizm itp.
 • Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nieocenione.

Ogólne zasady wolontariatu

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Podstawą współpracy z wolontariuszami jest porozumienie. Określa ono zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Prawa:

 • Masz prawo być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi przez Ciebie świadczeniami.
 • Masz prawo wykonywać świadczenia w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, powinieneś być wyposażony w odpowiednie środki higieny osobistej.
 • Możesz także, za zgodą korzystającego i na jego koszt skorzystać ze szkoleń w zakresie wykonywanych przez ciebie świadczeń.
 • Możesz powierzyć wykonanie swojego świadczenia innej osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje do jego wykonania.
 • W razie podróży służbowej masz prawo do diety oraz zwrotu kosztów podróży – możesz zwolnić korzystającego z tych obowiązków w całości lub w części, ale wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Masz prawo być poinformowany przez korzystającego o wszystkich przysługujących Ci prawach i ciążących na Tobie obowiązkach.
 • Masz prawo do tego, aby korzystający pokrył za Ciebie wszystkie inne koszty poniesione w trakcie wykonywania przez Ciebie świadczeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do korzystającego.
 • Korzystający jest zobowiązany zapewnić Ci również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a gdy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym możesz uzgodnić z korzystającym, aby zapewnił Ci ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki:

 • Twoje obowiązki wolontariusza wynikają zarówno z ustawy jak również z cywilnoprawnego charakteru umowy. Oto najważniejsze z nich:
 • Jako wolontariusz powinieneś posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywanych przez Ciebie świadczeń, ale tylko wtedy gdy obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
 • Jeżeli nie skończyłeś 18 lat, musisz przedstawić korzystającemu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na to, że będziesz wolontariuszem.
 • Masz obowiązek wykonywania zadań z należytą starannością.
 • Gdy wskutek wykonywania działania korzystający lub osoba trzecia poniesie szkodę, będziesz musiał ponieść odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Dlatego też powinieneś zadbać o to, aby korzystający ubezpieczył Cię od odpowiedzialności cywilnej – jeżeli korzystający nie będzie chciał Cię ubezpieczyć od OC, możesz zrobić to sam.