Kontakt

Dział Organizacyjny
Informacje: Pokój nr 2 (parter).
Bliższych informacji udziela się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dziale Organizacyjnym ul. 3 Maja 20 w pok. nr 2 w godz.:
Poniedziałek, Środa, Czwartek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 15.30
Wtorek - 07.30 do 11.00 i od 13:00 do 16.30
Piątek - 07.30 do 11:00 i od 13:00 do 14.30.
Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie - 74 833 47 93 (wewn. 103).

Informacje ogólne :

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Kto jest uprawniony?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

  • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:
1. O dodatek można ubiegać się, jeśli średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
a)    nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie    jednoosobowym lub
b)    125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania

Więcej >>