Ułatwienia dostępu

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi w ośrodkach wsparcia dziennego
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych