Ułatwienia dostępu

Telefon:
748 334 793,
E-mail:
ops(at)opsbielawa.pl
Godziny przyjęć:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach 7.30 – 10.00 i 14.00 – 15.30
we wtorki w godzinach 7.30 – 10.00 i 14.00 – 16.30
oraz w piątek w godzinach 7.30 – 10.00 i 14.00 – 14.30

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc, społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej

Rodzaje świadczeń

  1. Świadczenia pieniężne
  2. Świadczenia niepieniężne