Ułatwienia dostępu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:
• całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 76 500,00 zł
• kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 76 500,00 zł

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie wsparcie członków rodzin lub opiekunów, poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnościa przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie bęą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Planowane jest objęcie 10 osób usługami opieki wytchnieniowej w ramach Programu
w  tym:
– 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– 9 osób dorosłych niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem potrzeb członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie od 13 do 17 maja 2024 r.
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów:
• bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie ul. 3 Maja 20 (parter, pokój nr 9),
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka,
• pocztą na adres jw.

Wymagane dokumenty:
1. karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa „– edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) Załącznik nr 7 – plik,
2.  podpisana klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 12 do Programu) Załącznik nr 12 – plik,
3. wypełnione oświadczenie o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną (zgodnie ze wzorem) Oświadczenie – plik,
4. kopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
5. w przypadku dzieci do 16 roku życia kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych udziałem w Programie, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 833 47 93 wew. 122.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/